Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov

Každý prevádzkovateľ informačného systému je povinný zabezpečiť primeranú ochranu spracúvaných osobných údajov. Za bezpečnosť osobných údajov v informačnom systéme zodpovedá podľa zákona prevádzkovateľ a sprostredkovateľ. Na dosiahnutie tohto cieľa je pre určitú skupinu prevádzkovateľov a sprostredkovateľov potrebné mať vypracovaný Bezpečnostný projekt.

Bezpečnostný projekt by mali mať vypracovaný, okrem iných, napríklad prevádzkovatelia informačného systému s osobitnými kategóriami osobných údajov prepojené na internet.

Bezpečnostný projekt je dokument, ktorý sa vypracováva v súlade z Vyhláškou č. 164/2013 o rozsahu dokumentácie bezpečnostných opatrení v znení novely Vyhlášky č.117/2014. Bezpečnostný projekt obsahuje:

  • Bezpečnostný zámer (základné bezpečnostné ciele, minimálne požadované bezpečnostné opatrenia, špecifikácia technických, organizačných a personálnych opatrení na zabezpečenie ochrany osobných údajov v informačnom systéme),
  • Analýza bezpečnosti informačného systému (podrobný rozbor stavu bezpečnosti z hľadiska možného narušenia dôvernosti, dostupnosti, integrity spracovávaných informácií),
  • Závery z bezpečnostného zámeru a analýzy bezpečnosti IS (bezpečnostné opatrenia a smernice).

Podľa zákona môže Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky uložiť prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi, ktorý neprijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia vo forme bezpečnostného projektu alebo nepredložil úradu na jeho žiadosť bezpečnostný projekt, pričom bol povinný zabezpečiť jeho vypracovanie, pokutu od 300 EUR do 200 000 EUR.

Prostredníctvom HRportal.sk môžete požiadať o vypracovanie Bezpečnostného projektu pre Vašu organizáciu. Naši partnerskí konzultanti po celej SR Vám poskytnú potrebné informácie a vypracujú cenovú ponuku podľa Vašich potrieb. V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára.