feb19
0

Kontrola plnenia úloh a sledovanie výkonov na projekte

Produkty Zdielať tento príspevok

Sense Jobs, ID.EST

Spoločnosť ID.EST s.r.o. so sídlom v Žiline nasadila u zákazníka nové riešenie na evidenciu a kompletné spracovanie úloh pracovníkov na projektoch, s priamym prepojením na dochádzkový systém pod názvom SENSE JOBS. Stanovenie predpokladaného plánu celého projektu a jeho úloh, definovanie rôznych úrovní riadenia a schvaľovania vykonaných činností na projekte a určenie zoznamu pracovníkov na jednotlivé pracovné úlohy, sú kľúčovými nastaveniami pre kontrolu plnenia a sledovania výkonov na projekte. Zároveň je určujúca predpokladaná kapacita projektu rozdelená do mesačných plánov jednotlivých úloh a konkrétnych pracovníkov, čo má priamy súvis na sledovanie hrubého a čistého pracovného fondu zamestnancov.

Priamym prepojením na dochádzkový systém je zabezpečený prenos vyhodnotených dát o neprítomnostiach a odpracovaných hodinách, čím sú okamžite dochádzkové údaje k dispozícii na ďalšie spracovanie.

Dostupný mesačný prehľad pre zobrazenie výkonu na projekte alebo štatistické prehľady pre sledovanie neprítomností na projekte a z toho vyplývajúce činnosti započítavané do réžie projektu, poskytujú potrebné informácie o stave projektu a jeho predpokladanom vývoji.

Projekty je možné rozdeliť na jednotlivé úlohy s definíciou minimálneho, efektívneho a maximálneho počtu pracovníkov na jednej úlohe so spätnou kontrolou jej plniteľnosti oproti plánu a to buď jednotlivo pre pracovníka alebo pre skupinu.

Plánované kapacity úloh je možné určiť v hodinovom alebo percentuálnom vyjadrení , prípadne finančnom ohodnotení. Definovaním časovej kapacity úloh na pracovníkov po mesiacoch je možné uvažovať aj o vytvorení zástupov pracovníkov pre možnosť dočasného preradenia pracovníkov na úlohu (efektívne využívanie zdrojov pre plnenie úlohy).

Všetky limity úloh na jednotlivé strediská, úseky alebo priamo na personálne obsadenie pracovníkov podľa voľnej kapacity zdrojov a ich vyťaženosť v porovnaní s plánovaným fondom práce, sú pre vedenie projektu bohatým zdrojom informácií pre sledovanie ich splniteľnosti.

Stupne každej úlohy, t.j. činnosti, ktoré sa na úlohe vykonávajú sú ľubovoľne definovateľné s možnosťami povolenia týchto výkonov a určením ich obmedzení. Pracovníci si tak môžu vykazovať činnosti iba na povolené, resp. určené výkony úlohy s dodržaním plánovanej kapacity v zmysle odpracovaných hodín v dochádzke. Zároveň je striktne sledovaná vyťaženosť pracovníkov na výkon úlohy v porovnaní s plánovaným fondom práce, s prihliadnutím na rozdelenie plánu na prácu na projekte alebo prácu na réžiu.

Nadriadení pracovníci na projekte a schvaľovatelia úloh majú k dispozícii vždy aktuálne dáta pre priebežnú kontrolu stavu projektu a jednotlivých úloh, čím môžu priebežne odsúhlasovať a uzamykať ukončené výkony pracovníkov čiastkovo alebo hromadne a operatívne reagovať na vyskytnuté odchýlky od plánu projektu.

Štatistické prehľady pre projekt poskytujú informácie o celkovom plnení projektu a jeho jednotlivých úloh v zmysle definovaných plánov, pričom je možné sledovať výsledky za celú spoločnosť, prípadne iba za jedného konkrétneho zamestnanca. Definovateľné reporty o odpracovaných a nedopracovaných hodinách na úlohách sú plne prepojiteľné na sledovanie nákladov pre projekt.

SENSE JOBS je len jedným z modulov komplexného informačného systému SENSE pre riešenia zberu a vyhodnotenia údajov vo Vašej spoločnosti. V systéme na základe jednej identifikačnej karty zamestnanca je možné evidovať dochádzku (SENSE TIMES), odbery jedál (SENSE CANTEEN), prístupy do priestorov (SENSE ACCESS), riadenie vstupov a výstupov návštev (SENSE VISIT), kontroly času projektov (SENSE JOBS), školení, poprípade jazdy vnútropodnikovou dopravou.

Spoločnosť JOBIZ s.r.o., prevádzkovateľ HRportal.sk, je oficiálnym predajcom produktu SENSE. V prípade, že máte záujem o bližšie predstavenie produktu, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára.

About the Author

Comments are closed.