mar11
0

Vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov na dani

Legislatíva Zdielať tento príspevok

Preplatky na dani

Ak vznikne z ročného zúčtovania preddavkov preplatok na dani, zamestnávateľ je povinný vyplatiť zamestnancovi tento preplatok bez žiadosti najneskôr pri zúčtovaní mzdy za apríl 2016. Platí to aj pre vyplatenie zamestnaneckej prémie.

O vrátený rozdiel z ročného zúčtovania preddavkov zníži zamestnávateľ odvod na daň najneskôr do konca roka 2016.

Ak musel zaplatiť zamestnancom dodatočne uplatnený daňový bonus z vlastných prostriedkov, požiada o vrátenie dlžnej sumy v rámci mesačného prehľadu za tretí mesiac príslušného štvrťroka. Správca dane by mal do 15 pracovných dní žiadané prostriedky vrátiť.

Ďalšou možnosťou je požiadať o vrátenie predmetnej sumy. Správca dane do jedného mesiaca od doručenia žiadosti prostriedky vráti.

Nedoplatky na dani

Ak vznikne z ročného zúčtovania preddavkov nedoplatok na dani, zamestnávateľ ho môže zamestnancovi zrážať z jeho príjmov až do konca roku 2016. Platí to vtedy, ak je tento nedoplatok na dani vyšší ako 5 €.

Nedoplatok vo výške 5 € a nižší musí zamestnávateľ zamestnancovi zraziť z príjmu v prípade, ak si tento zamestnanec dodatočne uplatňoval nárok na daňový bonus a v prípade, ak sa rozhodol, aby 2 % (3%) nim zaplatenej dane boli použité na osobitné účely.

Zamestnávateľ nedoplatok zrazí zamestnancovi z príjmu a odvedie správcovi dane v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daň.

V prípade, ak zamestnanec, ktorému vyšiel nedoplatok na dani, už od zamestnávateľa nepoberá príjmy zo závislej činnosti, nedoplatok na dani vyberie správca dane. Zamestnávateľ je povinný do 30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala, zaslať správcovi dane na uvedený účel všetky potrebné doklady. Zamestnanec bude povinný nedoplatok na dani uhradiť miestne príslušnému správcovi dane do konca roka 2016.

About the Author

Comments are closed.