júl01
0

Do Sociálnej poisťovne treba prihlásiť aj zahraničného zamestnanca

Legislatíva, Sociálne a zdravotné poistenie Zdielať tento príspevok

Sociálna poisťovňa pripomína, že ak slovenský zamestnávateľ začne zamestnávať cudzinca, je povinný v zákonných lehotách za neho plniť prihlasovacie, odhlasovacie a oznamovacie povinnosti a odvádzať za neho poistné včas a v riadnej sume tak, ako za každého iného zamestnanca. Zahraničný občan, ktorému na Slovensku nebolo pridelené rodné číslo, nemá ani Sociálnou poisťovňou určené identifikačné číslo na sociálne zabezpečenie. V takomto prípade zamestnávateľ tohto zamestnanca neprihlasuje elektronicky, ale musí ho prihlásiť v papierovej forme prostredníctvom tlačiva Registračný list FO – prihláška (formulár je dostupný na webe Sociálnej poisťovne aj v každej jej pobočke). Vyplnené tlačivo zamestnávateľ pošle príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, v ktorej je registrovaný na platenie poistného. Sociálna poisťovňa zamestnancovi zo zahraničia následne pridelí identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia, ktoré bude následne zamestnávateľ používať na účely sociálneho poistenia zamestnanca. To znamená, že potom môže za zamestnanca plniť oznamovacie a odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni aj elektronicky.

Výnimkou je vyslaný zamestnanec zo zahraničia, ktorý začne pracovať na Slovensku. Ak vyslaný zamestnanec z inej krajiny EÚ má prenosný dokument PD A1, netreba ho do Sociálnej poisťovne prihlasovať. Formulár totiž potvrdzuje, že vyslaný zamestnanec podlieha v oblasti sociálneho zabezpečenia právnym predpisom iného štátu EÚ.

 

Zdroj: www.socpoist.sk

About the Author

Comments are closed.