jan12
0

Legislatívne zmeny v oblasti miezd pre rok 2017

Legislatíva Zdielať tento príspevok

Článok je prevzatý z www.hour.sk so súhlasom autora.

 

MINIMÁLNA MZDA A MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY:

Nariadením vlády SR č. 280/2016 Z. z. sa ustanovila výška minimálnej mzdy pre rok 2017 nasledovne:

 • 435 eur za mesiac u zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
 • 2,50 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Minimálna mzda za každú odpracovanú hodinu platí nielen pre zamestnancov v pracovnom pomere, ale aj pre zamestnancov, pracujúcich na základe dohôd o prácach, vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to bez ohľadu na ich týždenný pracovný čas, alebo náročnosť ich práce.

Ustanovená minimálna mzda (mesačná, aj hodinová) platí pre 1. stupeň náročnosti práce.

Minimálna mzda za odpracovanú hodinu platí pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín; pokiaľ má zamestnanec ustanovený týždenný pracovný čas nižší ako 40 hodín, minimálna mzda sa musí úmerne zvýšiť.

V nasledovnej tabuľke sú uvedené minimálne mzdové nároky pre jednotlivé stupne, a u hodinovej mzdy aj pre ustanovený týždenný pracovný čas v dvojzmennej, trojzmennej alebo nepretržitej prevádzke:

Uvedené minimálne mzdové nároky platia pri odmeňovaní podľa Zákonníka práce; pre odmeňovanie podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov  pri výkone práce vo verejnom záujme, alebo podľa Zákona o štátnej službe platí len „základná“ minimálna mzda.

Výška minimálnej mzdy má následne dopad na niektoré ďalšie nároky zamestnanca:

 • mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu – najmenej 20 % minimálnej mzdy za hodinu, teda najmenej 0,50 eura,
 • mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce – najmenej 20 % minimálnej mzdy za hodinu, teda najmenej 0,50 eura,
 • neaktívna časť pracovnej pohotovosti na pracovisku – patrí mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálnej mzdy za hodinu, teda minimálne 2,50 eura,
 • neaktívna časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska – patrí náhrada mzdy najmenej 20 % minimálnej mzdy za hodinu, teda minimálne 0,50 eura

ZVÝŠENIE DÔCHODKOVÉHO VEKU PRE ROK 2017:

Opatrením MPSVaR SR č. 269/2016 Z.z. bol upravený dôchodkový vek a referenčný vek na rok 2017, kde:

 • dôchodkový vek sa zvyšuje o 76 dní,
 • dôchodkový vek na kalendárny rok 2017 je 62 rokov a 76 dní,
 • referenčný vek na kalendárny rok 2017 je 62 rokov.

VŠEOBECNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD:

Všeobecný vymeriavací základ sa využíva pri výpočte minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného na sociálne poistenie. Jeho hodnota za rok 2015 je 10 596 (oproti predchádzajúcemu roku sa zvýšila o 300 eur) a použije sa pri výpočte výšky poistného zamestnancov, zamestnávateľov, povinne poistených SZČO a dobrovoľne poistených osôb pre rok 2017.

SOCIÁLNE POISTENIE:

V oblasti sociálneho poistenia dochádza od januára 2017 k zvýšeniu maximálneho vymeriavacieho základu, a to nielen v súvislosti so zvýšením všeobecného vymeriavacieho základu, ale aj legislatívnou úpravou, na základe ktorej sa maximálny vymeriavací základ bude počítať zo 7-násobku priemernej mesačnej mzdy (doteraz sa  počítal z 5-násobku).

Maximálny vymeriavací základ na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie – starobné aj invalidné,  poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie a rezervný fond solidarity pre rok 2017 bude vo výške 6181 eur.

Vymeriavací základ na úrazové poistenie tak, ako doteraz, nemá stanovenú maximálnu hranicu.

Evidenčné listy dôchodkového poistenia už len elektronicky – od 1. januára 2017 sú všetci zamestnávatelia (bez ohľadu na počet ich zamestnancov) povinní Sociálnej poisťovni zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia elektronicky. Zamestnávateľom, ktorí majú 20 a menej zamestnancov, sa tak 31. decembra 2016 končí prechodné obdobie, v ktorom ešte mohli Sociálnej poisťovni zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia v papierovej forme.

ODVOD POISTNÉHO DO II. PILIERA:

Od 1. januára 2017 už nebude sadzba povinných príspevkov do II. piliera predstavovať 4 % z vymeriavacieho základu, ale sa zvýši na 4,25 %. Do II. piliera si tak sporitelia budú odvádzať viac. Sadzba do II. piliera sa bude zároveň od budúceho roka každoročne zvyšovať o 0,25 % až do roku 2024, kedy dosiahne výšku 6 % z vymeriavacieho základu. Sadzba poistného na starobné poistenie (do Sociálnej poisťovne, teda do I. piliera) sa bude zároveň v tomto období adekvátne znižovať tak, aby v úhrne so sadzbou povinných príspevkov do II. piliera zostala vo výške 18 % z vymeriavacieho základu (hrubého príjmu poistenca).

Pre rok 2017 bude pre zamestnávateľa sadzba poistného do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie za zamestnanca, ktorý je sporiteľom v II. pilieri a nevypláca sa mu z II. piliera starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, vo výške 9,75 % z vymeriavacieho základu.

U odvádzateľov (zamestnávatelia, SZČO, dobrovoľne poistení) nedochádza k zmene a naďalej odvádzajú v súčte rovnaké percento odvodov poistného na starobné poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

NEMOCENSKÉ DÁVKY A NÁHRADA PRÍJMU PRI DOČASNEJ PRACOVNEJ NESCHOPNOSTI:

Aj keď hranica pre maximálny vymeriavací základ na nemocenské poistenie bola doteraz vo výške 5-násobku priemernej mesačnej mzdy, denný vymeriavací základ, z ktorého sa počíta nemocenské a náhrada príjmu pri dočasnej PN, mohol byť vypočítaný najviac z 1,5-násobku priemernej mesačnej mzdy.

Od januára 2017, kedy sa maximálny vymeriavací základ na nemocenské poistenie už bude počítať zo 7-násobku priemernej mesačnej mzdy, sa zvyšuje hranica pre výpočet denného vymeriavacieho základu, ktorý bude môcť byť vypočítaný najviac z 2-násobku priemernej mesačnej mzdy.

Maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenských dávok bude v roku 2017 vo výške 58,0603 eura, a maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej PN bude 58,0602 eura, pričom rozdiel v týchto čiastkach vyplýva z rozdielneho spôsobu zaokrúhľovania.

ZDRAVOTNÉ POISTENIE:

Tak ako v sociálnom poistení, tak aj v zdravotnom poistení dochádza k zmene v oblasti maximálnych vymeriavacích základov. Na rozdiel od sociálneho poistenia však v zdravotnom poistení dochádza od januára 2017 k ich zrušeniu (okrem vymeriavacieho základu pre dividendy), čo znamená, že poistné na zdravotné poistenie sa bude platiť z vymeriavacieho základu bez obmedzenia (doteraz bol stanovený maximálny vymeriavací základ ako 5-násobok priemernej mesačnej mzdy, rovnako, ako to bolo aj v sociálnom poistení).

U podielov na zisku (dividend) ostala v platnosti doterajšia hranica pre maximálny vymeriavací základ, ktorá je vo výške 60-násobku priemernej mesačnej mzdy, čo pre rok 2017 predstavuje maximálny vymeriavací základ 52 980 eur.

PODIELY NA ZISKU Z POHĽADU DANE Z PRÍJMOV A POISTENIA:

Z podielov na zisku (dividend) za rok 2017 sa už nebude platiť zdravotné poistenie, ale bude sa z nich platiť daň z príjmu.

Pri posudzovaní, či sa má z podielov na zisku platiť daň a poistenie, je nutné predovšetkým vedieť, za aký rok (účtovné obdobie) sa vyplácajú, pričom je dôležité tiež, v ktorom roku sa vyplácajú. Pre správne posúdenie je však nutné zohľadniť množstvo ďalších faktorov, ktorými sú napr. skutočnosť, či ide o fyzickú, alebo právnickú osobu, či ide o daňového rezidenta alebo nerezidenta SR, z akého zdroja sú vyplatené.

Osobitnou kapitolou sú podiely na zisku vyplatené zamestnancom bez účasti na základnom imaní. Nakoľko sa jedná o rozsiahlu a zložitú problematiku, v tomto príspevku ju bližšie nebudeme rozoberať.

TLAČIVÁ POUŽÍVANÉ V SÚVISLOSTI  S PRÍJMAMI ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI:

Pre rok 2017 sa zmenia len 2 z používaných tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti:

 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2017 – z doterajšieho tlačiva sa vypúšťa riadok 09 (suma zamestnávateľom zrazených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie), pričom doterajšie riadky 10 a 11 sú prečíslované na 09 a 10.
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2016 – oproti ročnému zúčtovaniu za rok 2015 sa zmenil obsah riadku 00, do ktorého sa od roku 2016 započítava aj príjem – sociálna výpomoc zo sociálneho fondu pre ustanovené prípady, pokiaľ nie sú splnené podmienky pre oslobodenie od dane.

Ostatné tlačivá pre závislú činnosť sa nemenia, t.j.:

 • pre účely zdaňovania a vykazovania v priebehu roka sa použijú rovnaké tlačivá ako v roku 2016:

–      vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu,

–      prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti,

 • pre účely vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016 sa použijú rovnaké tlačivá ako pri vykonaní ročného zúčtovania za rok 2015:

–      žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti,

–      vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov (2 % / 3 %),

 • pre účely hlásenia za rok 2016 sa použije rovnaké tlačivo, ako hlásenie za rok 2015:

–      hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti.

TARIFNÉ TABUĽKY PRE VEREJNÝ ZÁUJEM A ŠTÁTNU SLUŽBU: 

Od 1.1.2017 sa zvyšujú platové tarify štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  o 4 % –  okrem platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl, ktorým boli platové tarify zvýšené od 1.9.2016 o 6%.

Nové tabuľky platových taríf však k dátumu písania príspevku neboli ešte zverejnené v Zbierke zákonov.

PRIPRAVOVANÉ ZMENY V OBLASTI MIEZD PRE ROK 2017:

V súčasnej dobe sa pripravuje novela Zákona o sociálnom poistení, na základe ktorej by sa od 1.5.2017 malo zvýšiť materské na 75 % denného vymeriavacieho základu, pričom zvýšenie by sa malo týkať všetkých žien, poberajúcich materské po 1.5.2017, teda aj tých, ktoré materské začali poberať pred účinnosťou zákona.

Od 1.5.2017 by sa mal zvýšiť tiež rodičovský príspevok, a to o 10 eur, teda na hodnotu 213,20 eura.

S platnosťou od 1.5.2017 sa pripravuje tiež novela Zákona o službách zamestnanosti, na základe ktorej by evidovaný nezamestnaný mohol pracovať len na niektorú z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pričom by dohoda v jednom kalendárnom roku mohla trvať v úhrne 40 kalendárnych dní, a príjem by nemohol prekročiť 75 % životného minima, teda 148,57 eura (ako doteraz).

 

Ing. Mária ĎURECOVÁ

konzultant – metodik

HOUR, spol. s r.o. 

 

About the Author

Comments are closed.