jan16
0

Ročné zúčtovanie dane za rok 2016

Legislatíva Zdielať tento príspevok

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (častejšie používané ročné zúčtovanie dane) je upravené v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).  Súvisí s preddavkami na daň z príjmov zo závislej činnosti, teda s preddavkami na daň z príjmov zamestnancov z trvalého pracovného pomeru alebo dohody.

Ročné zúčtovanie dane (preddavkov na daň) nevykonáva zamestnancovi zamestnávateľ automaticky, ale zamestnanec musí o to zamestnávateľa požiadať. V ročnom zúčtovaní zamestnávateľ zamestnancovi vypočítava daň z príjmov z jeho celoročných príjmov zo závislej činnosti, teda aj z príjmov zo závislej činnosti, ktoré mu vyplatil iný zamestnávateľ.

O vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2016 môže požiadať len zamestnanec, ktorý súčasne spĺňa všetky nasledujúce podmienky:

  • zamestnanec poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti,
  • zamestnanec nepoberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a rozhodol sa pri týchto príjmoch daň vyberanú zrážkou považovať za preddavok na daň,
  • zamestnanec nie je povinný zvýšiť základ dane z dôvodu, že mu bola vyplatená suma zo starobného dôchodkového sporenia (druhý pilier) podľa § 64a ods. 13 a § 123ae písm. b) zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení zákona č. 252/2012 Z. z. a tento daňovník si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príspevky na starobné dôchodkové sporenie uplatnil ako nezdaniteľnú časť základu dane,
  • zamestnanec nie je povinný zvýšiť základ dane z dôvodu, že mu bol vyplatený predčasný výber z doplnkového dôchodkového sporenia (tretí pilier) podľa § 19 zákona č. 650/2004 Z. z o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov a tento daňovník si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie uplatnil ako nezdaniteľnú časť základu dane,
  • zamestnanec nie je povinný podať daňové priznanie.

Zjednodušene povedané, o ročné zúčtovanie dane (preddavkov na daň) môže požiadať len ten, kto mal v roku 2016 príjmy zo zamestnania. O ročné zúčtovanie dane tak nesmie požiadať napríklad zamestnanec, ktorý bol zároveň živnostníkom, prenajímal nehnuteľnosť a podobne.

O vykonanie ročného zúčtovania dane (preddavkov na daň) za rok 2016 môže požiadať zamestnanec svojho zamestnávateľa písomne na žiadosti ustanovenej Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky:

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Zamestnanec musí zamestnávateľovi doručiť túto žiadosť v písomnej podobe najneskôr do 15. februára 2017. V tejto lehote je potrebné zamestnávateľovi predložiť aj všetky potrebné prílohy k ročnému zúčtovaniu dane.

Zamestnávateľ je povinný ročné zúčtovanie dane (preddavkov na daň) za rok 2016 vykonať do 31. marca 2017.

V prípade, že mal zamestnanec viacerých zamestnávateľov, o ročné zúčtovanie dane (preddavkov na daň) za rok 2016 je potrebné požiadať posledného zamestnávateľa u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus. Ak si zamestnanec v roku 2016 neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus u žiadneho zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek zamestnávateľa.

Zamestnávateľovi, ktorý bude zamestnancovi vykonávať ročné zúčtovanie dane (preddavkov na daň) aj z príjmov dosiahnutých u iných zamestnávateľov, je potrebné predložiť od každého iného zamestnávateľa aj Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch za zdaňovacie obdobie 2016.

Výsledkom ročného zúčtovania dane (preddavkov na daň) za rok 2016 môže byť buď preplatok na dani, nedoplatok na dani alebo k žiadnemu rozdielu nedôjde.

Ak bol zamestnancovi na základe ročného zúčtovania dane za rok 2016 vypočítaný preplatok na dani, vráti sa mu najneskôr pri zúčtovaní mzdy za apríl 2017.

Ak bol zamestnancovi na základe ročného zúčtovania dane za rok 2016 vypočítaný nedoplatok na dani a výška tohto nedoplatku presahuje 5 eur, zamestnávateľ ho bude zrážať zamestnancovi zo mzdy najneskôr do konca roka 2017 .

About the Author

Comments are closed.