jan16
0

Zmeny v zdravotnom poistení účinné od 1.1.2018

Sociálne a zdravotné poistenie Zdielať tento príspevok

Prinášame Vám prehľad zmien v zdravotnom poistení v súvislosti s novelou zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť 01.01.2018.

 

Zmena v oznamovacích povinnostiach platiteľa poistného

Od 01.01.2018 v súlade s § 24 písm. o) zákona č. 580/2004 Z. z. vzniká platiteľovi (zamestnávateľovi) povinnosť písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich pracovných dní zmenu platiteľa poistného z dôvodu účasti zamestnanca na štrajku, spôsobom určeným úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

 

Neuplatňovanie odpočítateľnej položky u zamestnávateľa

S účinnosťou od 1. januára 2018 sa ukončuje uplatňovanie odpočítateľnej položky na vymeriavací základ zamestnávateľa. Odpočítateľná položka sa nebude u zamestnávateľa uplatňovať ani na mesačnej báze a ani v ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie (prvýkrát v ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2018, ktoré sa bude vykonávať v roku 2019).

Odpočítateľná položka sa naďalej uplatňuje na vymeriavací základ zamestnanca.

Preddavok na poistné za zamestnávateľa sa od 01.01.2018 vypočítava z položky mesačného výkazu „Celková výška príjmu“. Preddavok na poistné za zamestnanca sa vypočítava ako doposiaľ z položky mesačného výkazu „Vymeriavací základ“.

Na stránke MZ SR http://www.health.gov.sk/?tabulka-platenia-zdravotneho-poistenia je zverejnené usmernenie k výpočtu a vykazovaniu odpočítateľnej položky od roku 2018.

 

Výška preddavku poistenca podľa § 11 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. z dôvodu jeho účasti na štrajku

V prípade poistenca podľa § 11 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. z dôvodu jeho účasti na štrajku je určená výška preddavku v sume 0 Eur. U takýchto osôb je zdravotná poisťovňa povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie. Prvýkrát sa uvedené uplatní v ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2018, ktoré sa bude vykonávať v roku 2019.

 

Spresnenie výpočtu odpočítateľnej položky

Spresnenie výpočtu odpočítateľnej položky sa týka len výpočtu odpočítateľnej položky v ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie. Novelizované znenie § 13a zákona č. 580/2004 Z. z. sa prvý krát použije v ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2017, ktoré sa bude vykonávať v roku 2018.

Uvedenou zmenou dochádza k spresneniu výpočtu v špecifických prípadoch, keď príjem zamestnanca prevyšuje minimálnu mzdu a nebol zamestnancom celý rok. Popri existujúcom výpočte sa použije aj doplňujúci výpočet (§13a ods. 4 písm. b)), v ktorom sa odpočítateľná položka upravená podľa § 13a ods. 3 bude znižovať o dvojnásobok časti vymeriavacieho základu podľa § 13a ods. 1 presahujúci odpočítateľnú položku upravenú podľa §13a ods. 3 (teda nie fixnú sumu 4560 Eur).

Ako výsledná odpočítateľná položka sa použije tá, ktorá bude nižšia (tzn. porovná sa výpočet podľa §13a ods.4 písm. a) s výpočtom podľa § 13a ods. 4 písm. b).

 

Zmena podmienok účasti v systéme verejného zdravotného poistenia pre osoby bez trvalého pobytu v SR

Od 1.1.2018 je verejne zdravotne poistená aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii a vykonáva u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území SR alebo je organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby na území SR, zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) dohodnutú s mesačným príjmom z tejto činnosti najmenej v sume určenej osobitným predpisom pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou;…“ Osobitným predpisom je § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.

Uvedené ustanovenie § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. sa v praxi týka osôb, ktoré vykonávajú zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. (ako zamestnanci) a zároveň u nich neexistuje iný dôvod pre vznik verejného zdravotného poistenia v SR (nemajú v SR trvalý pobyt, nie sú osoby samostatne zárobkovo činné, atď.).

  • Ak je zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou, porovnáva sa výška dohodnutej mzdy so sumou 480 eur (pre rok 2018). Ak je to suma 480 eur a viac, účasť na zdravotnom poistení tejto osobe vzniká.
  • Ak je zamestnanec odmeňovaný hodinovou mzdou, určuje sa z tejto mzdy suma, ktorá sa porovná so sumou 480 eur (pre rok 2018). V súlade s § 2 ods. 2 zákona o minimálnej mzde suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom predstavuje 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy.
Zdroj: Všeobecná zdravotná poisťovňa

About the Author

Comments are closed.