jan02
0

Minimálna mzda v roku 2019

Legislatíva Zdielať tento príspevok

Nariadením vlády SR č. 300/2018 sa s platnosťou od 1. januára 2019 ustanovuje:

  • suma mesačnej minimálnej mzdy vo výške 520,00 eur;
  • suma hodinovej minimálnej mzdy vo výške 2,989 eura.

Zvýšenie oproti minimálnej mzde platnej v roku 2018 predstavuje nárast o 8,33 %.

Zákon č. 663/2007 o minimálnej mzdy (ďalej len ZMM) upravuje poskytovanie minimálnej mzdy zamestnancom v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu na zabezpečenie minimálnej úrovne príjmu zamestnanca za vykonanú prácu (§ 1 ZMM). Za pracovnoprávny vzťah sa považuje vzťah uzatvorený na základe pracovnej zmluvy, ale aj vzťah uzatvorený na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Kým mzda zamestnanca na pracovnú zmluvu musí podľa typu dohodnutého odmeňovania dosahovať buď sumu mesačnej alebo sumu hodinovej minimálnej mzdy, mzda zamestnanca na dohodu musí dosahovať predovšetkým sumu hodinovej minimálnej mzdy za každú odpracovanú hodinu. Suma minimálnej mzdy je rovnaká pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na to, či ide o poberateľa invalidného dôchodku alebo mladistvého zamestnanca.

Ak mzda zamestnanca za vykonanú prácu nedosiahne v kalendárnom mesiaci sumu minimálnej mzdy, aj keď zamestnanec odpracoval plný pracovný čas v mesiaci ustanovený zamestnávateľom, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi sumou minimálnej mzdy ustanovenou na príslušný kalendárny rok a dosiahnutou mzdou (§ 3 ods. 1 ZMM).

Suma minimálnej mzdy a ustanovený týždenný pracovný čas

Suma hodinovej minimálnej mzdy je určená pre zamestnanca s týždenným ustanoveným pracovným časom 40 hodín. Ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca nižší ako 40 hodín, suma minimálnej mzdy vyjadrená v eurách za hodinu sa úmerne zvýši, pričom výsledok sa zaokrúhli na 4 desatinné miesta (§ 2 ods. 4 ZMM). Inými slovami, aj keď hodinovo odmeňovaný zamestnanec na základe kratšieho ustanoveného pracovného času odpracuje menej hodín, jeho minimálna mzda za mesiac musí dosiahnuť rovnakú sumu, akú dosiahne zamestnanec v 40-hodinovom ustanovenom pracovnom týždni.

Príklad: Hodinovo odmeňovaný zamestnanec pracuje v ustanovenom pracovnom týždni 37,5 hodín.

Jeho minimálna mzda na hodinu je: 2,989 x (40/37,5) = 3,1883 eur.

Suma minimálnej mzdy a kratší pracovný čas

Zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou, ktorý má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas, alebo zamestnancovi, ktorý neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí minimálna mzda vyjadrená v eurách za mesiac v sume zodpovedajúcej odpracovanému času, pričom táto suma sa zaokrúhli na najbližších desať eurocentov (§ 2 ods. 3 ZMM). Inými slovami, zamestnancovi na skrátený úväzok, alebo zamestnancovi, ktorý odpracoval len časť mesiaca, patrí pomerná časť minimálnej mzdy zodpovedajúca počtu odpracovaných hodín z celkového mesačného fondu pracovných hodín.

Príklad: Mesačne odmeňovaný zamestnanec v mesiaci s fondom hodín 168 odpracoval 144 hodín.

Jeho minimálna mzda je: 520 x (144/168) = 445,70 eur.

Tu je potrebné zdôrazniť, aby sa nezamieňali pojmy ustanovený týždenný pracovný čas a dohodnutý kratší pracovný čas. Ustanovený týždenný pracovný čas je maximálny možný počet pracovných hodín za týždeň určený § 85 Zákonníka práce (napr. 1-zmenná prevádzka 40 h/týž; 2-zmenná prevádzka 38,75 h/týž; 3-zmenná alebo nepretržitá prevádzka 37,5 h/týž). Inými slovami, aký rozsah pracovných hodín za týždeň sa považuje za 100% pracovný úväzok. Kratší pracovný čas je definovaný § 49 Zákonníka práce a je ním dohodnutý počet hodín z celkového počtu hodín ustanoveného týždenného pracovného času.

About the Author

Comments are closed.